Politihøgskolen

Ved politihøgskolen har Marit Egge og Jai S Ganapathy drevet med forskning knyttet til integrasjon og etnisk relasjoner.

Forskningsrapporten ”Hvitt eller bredt” handler om rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til utdanningen ved Politihøgskolen. Undersøkelsen setter søkelyset på minoritetsungdommers motivasjon for å søke eller ikke søke politi som yrke.

Rekrutteringen ved Politihøgskolen har lenge hatt som mål å inkludere ungdommer med forskjellige identiteter og gjennom det i større grad gjenspeile det samfunnet politiet skal betjene. Høgskolen har de siste årene lykkes med å rekruttere studenter fra ulike minoriteter, og både i 2007 og 2008 er det tatt inn i underkant av 30 studenter med minoritetsbakgrunn. Men antallet er bare en av flere indikatorer på om man har lykkes med mangfoldsrekruttering. Denne rapporten har som intensjon å utfordre begreper som identitet, tillit, motivasjon og kompetanse og vise at en klargjøring av disse begrepene er viktig hvis mangfoldsrekruttering skal få en betydning utover den rene kvantitative måloppfyllelsen.

Egge og Ganapathy er gang med et oppfølgingsprosjekt som heter ’Mangfoldspraksis ved Politihøgskolen’. Noen sentrale problemstillinger i dette prosjektet er:

• hva kjennetegner et godt læringsmiljø for en mangfoldig studentgruppe, og hvilke suksessfaktorer finnes?
• hva karakteriserer gode praksiser ved PHS som fører til trygghet, gode relasjoner og læring?
• hvordan kan studentmangfoldet utnyttes bedre for å bidra til faglig utvikling blant studentene?
• hvilken innvirkning har studentaktive metoder på samarbeid og integrering?


“Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn”

Det flerkulturelle samfunnet er en realitet i Norge, og gir både muligheter og utfordringer for landets borgere. Mangfoldet og kompleksiteten medfører møter mellom individer, grupper og kulturer som kan ha ulike grunnleggende virkelighetsforståelser og verdier. Dette er ofte positivt, men kan også resultere i konflikter som det er vanskelig å håndtere.

Politiet, og mange andre offentlig tjenesteutøvere, må vite hvordan de kan forebygge og håndtere konflikter av mer og mindre alvorlig karakter. Særlig politiet må kunne gi alle borgere en opplevelse av tillit til at det er likhet for loven og at den makten som anvendes er forholdsmessig. Det er derfor viktig at tjenestepersonene har høy bevissthet om egen
yrkesutøvelse.

Politihøgskolen vil bidra til dette gjennom et studium som skal videreutvikle deltakernes forståelse for det flerkulturelle samfunnet og gjøre dem bedre rustet til å håndtere konflikter som de kan de stå overfor. Utdanningen bygger på Politihøgskolens studium i kulturforståelse og mangfold, eller tilsvarende studier på minimum 15 studiepoeng.

Les mer

Les mer om Politihøgskolen på deres hjemmesider.