Rapporter

2015

* Epland, Jon og Mads Ivar Kirkeberg (2015): Utvikling i vedvarende lavinntekt. Flere økonomisk utsatte barn. SSB artikkel 05.09.2015. Statistisk sentralbyrå

*Olsen, Bjørn (2015): Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2013. (eksklusive EØS-/EU-innvandrere). Rapporter 7/2015, Statistisk sentralbyrå    2015/7

*Pettersen, Silje Vatne (2015): Overgang til norsk statsborgerskap de siste 37 år. Stadig lavere andel som tar norsk statsborgerskap. SSB artikkel 07.01.2015. Statistisk sentralbyrå

*Sajjad, T. A. (2015) En evaluering av Studentmangfoldsprosjektet. Rapport nr. 3. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.   

 

2014

*Aase, Kjersti Nordgård og Rannveig Vittersø Kaldager (2014): Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Fruktbarhet. Økonomiske analyser, 4/2014. Statistisk sentralbyrå

*Andersen, Espen (2014): Befolkning. Folkeveksten er høy, men avtar noe. Samfunnspeilet 5/2014. Statistisk sentralbyrå    2014/5

*Bergh, Johannes, Tor Bjørklund, Vebjørn Aalandslid (2014): Innvandrere og Stortingsvalget 2013, Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet. Samfunnsspeilet, 3/2014

*Bjørkeng, Birgit, Bengt Oscar Lagerstrøm (2014): Voksnes basisferdigheter – resultater fra PIAAC. Rapporter 2014/29. Statistisk sentralbyrå

*Blom, Svein (2014): Sysselsetting og økonomiske overføringer blant sju ankomstkohorter av innvandrere observert i perioden 1993-2010, Rapporter 2014/38, Statistisk sentralbyrå    2014/38

*Brunborg, Helge (2014): Befolkningsutviklingen, Økonomiske analyser 2/2014, Statistisk sentralbyrå

*Brunborg, Helge og Marianne Tønnesen (2014): Befolkning og arbeidsinnsats, Økonomiske analyser 1/2014, Statistisk sentralbyrå

*Dzamarija, Minja (2014) : Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn. Rapporter 2014/16. Statistisk sentralbyrå

*Egge-Hoveid, Kristin (2014). Kontantstøtte blant innvandrere. Fremdeles nedgang i kontantstøttebruken. Magasinet. Statistisk sentralbyrå.

*Egge-Hoveid, Kristin (2014): Kontantstøtte blant innvandrere 2013. Kontantstøtte – lite endring tross høyere sats. Samfunnsspeilet, 4/2014, Statistisk sentralbyrå

*Enes, Anette (2014): Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011. Arbeid, utdanning og inntekt. Rapporter 2014/15. Statistisk sentralbyrå

*Enes, Anette Walstad (2014): Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2008-2012 . Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning. Magasinartikkel 19. desember. Statistisk sentralbyrå

*Epland, Jon og Mads Ivar Kirkeberg (2014): Arbeidsinnvandrernes inntekter. Store forskjeller mellom innvandrere fra gamle og nye EU-land. SSB artikkel 19.11.2014. Statistisk sentralbyrå

*Gjefsen, Hege Marie, Trude Gunnes, Nils Martin Stølen (2014): Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring. Rapport 2014/31. Statistisk sentralbyrå.

*Haugen, John Åge og Tone Dyrhaug (2014): Enslige mindreårige flyktninger i barnevernet 2011. Rapport 2014/7. Statistisk sentralbyrå.

*Horgen, Erik Herstad (2014) Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet – hvem er de? Rapporter 2014/22. Statistisk sentralbyrå

*Horgen, Erik Herstad (2014): Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet, Hva vet vi om innvandrere som verken jobber, studerer eller mottar ytelser? Samfunnsspeilet, 3/2014, Statistisk sentralbyrå

*Horgen, Erik Herstad (2014): Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet. Rapporter     2014/34    Statistisk Sentralbyrå

*Høydahl, Even (2014): Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 kommuner. Rapporter 2014/23. Statistisk sentralbyrå

*Jahnsen, Synnøve Økland (2014) «Menneskehandel og tvangsarbeid. En forstudie om gråsoneproblematikk innenfor innsatsområdet arbeidsmarkedskriminalitet». Politihøyskolen, Oslo.

* Kirkeberg, Mads Ivar og Jon Epland (2014):  Barn i lavinntektshusholdninger. Flere innvandrerbarnefamilier med lavinntekt Statistisk Sentralbyrå.

*Midtbøen, Arnfinn H, Orupabo, Julia og Åse Røthing (2014): Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler. ISF-rapport 2014:10. Institut for Samfunnsforskning.

*Olsen, Bjørn (2014): Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2012. Rapporter 2014/6, Statistisk sentralbyrå

*Olsen, Bjørn (2014): Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2012. (eksklusive EØS-/EU-innvandrere). Rapporter 17/2014, Statistisk sentralbyrå

*Omholt, Elisabeth Løyland og Frøydis Strøm (2014): Inntektsstatistikk over innvandrere, 2012. Lavere inntekt blant innvandrere. Statistisk sentralbyrå

*Sandnes, Toril og Kristin Henriksen (2014): Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2012. Rapporter 2014/11. Statistisk sentralbyrå

*Slensvik, Julie (2014): Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012. Rapporter 2014/25. Statistisk sentralbyrå

*Elisabeth Staksrud, Kari Steen- Johnsen, Bernard Enjolras, Maria Helena Gustafsson, Karoline Andrea Ihlebæk, Arnfinn H. Midtbøen, Synne Sætrang, Sissel Trygstad, Maria Utheim (2014): Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen. Oslo: Fritt Ord, ISF, Fafo og IMK.

*Taule, Liv (2014): Religion og livssyn i endring. Norge – et sekulært samfunn? Samfunnsspeilet 1/2014. Statistisk sentralbyrå

*Thorsdalen, Bjørn (2014): Monitor for sekundærflytting. Sekundærflytting blant personer med flyktningebakgrunn bosatt i Norge i 2003-2012. Rapport 2014/21, Statistisk sentralbyrå

*Thorsen, Lotte Rustad (2014): Innvandreres økonomi. Mange innvandrere er økonomisk sårbare. SSB artikkel 12.12.2014. Statistisk sentralbyrå

*Tønnesen, Marianne (2014): Vil klimaendringer gi økt innvandring? , Økonomiske analyser 2/2014, Statistisk sentralbyrå

*Tønnessen, Marianne (2014): Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge. Rapporter 2014/4. Statistisk sentralbyrå

*Tønnessen, Marianne og Adrian Farner Rogne (2014): Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene for kommunene?. Økonomiske analyser, 4/2014. Statistisk sentralbyrå

*Tønnessen, Marianne og Terje Skjerpen (2014): Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Inn- og utvandring. Økonomiske analyser, 4/2014. Statistisk sentralbyrå

*Tønnessen, Marianne, Astri Syse og Kjersti Nordgård Aase (2014): Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Hovedresultater. Økonomiske analyser, 4/2014. Statistisk sentralbyrå

*Tønseth, Harald (2014): Enslige mødre med sosialhjelp som hovedinntekt. Flere alenemødre avhengige av sosialhjelp. Samfunnsspeilet 1/2014. Statistisk sentralbyrå

*Villund, Ole (2014): Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012. Rapporter 2014/28. Statistisk sentralbyrå

*Vrålstad, Signe (2014): Vanskeligstilte på på boligmarkedet. Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet. SSB artikkel 09.12.2014. Statistisk sentralbyrå

*Wiggen, Kjersti Stabell (2014): Enslige mindreårige flyktninger, 2011. Arbeid, utdanning og inntekt. Rapporter 2014/9. Statistisk sentralbyrå

*Wiggen, Kjersti Stabell og Vebjørn Aalandslid (2014): Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ved stortingsvalget 2013. Rapport 2014/32. Statistisk sentralbyrå.

*Wiik, Kenneth Aarskau (2014): Valg av ektefelle blant norskfødte med innvandrerforeldre. Rapport 2014/8. Statistisk sentralbyrå.

2013

*Andreassen, Kristina Kvarv (2013): Monitor for sekundærflytting, Rapport 2013/17, Statistisk sentralbyrå    2013/17

*Andreassen, Kristina Kvarv, Minja Tea Dzamarija og Tove Irene Slaastad (2013): Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Stort mangfold i lille Norge. Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.    2013/5

* Bhuller, Manudeep og Eirik Eylands Brandsås (2013): Fattigdomsdynamikk blant innvandrere. En empirisk analyse for perioden 1993-2011. Rapporter 2013/40. Statistisk sentralbyrå.

*Blom, Svein (2013): Holdinger til innvandrere og innvandring 2013 . Rapporter 2012/64, Statistisk sentralbyrå    2013/64

*Bo, Tor Petter (2013): Innvandrere på arbeidsmarkedet. Data fra Arbeidskraftundersøkelsene. Rapporter 2013/49. Statistisk sentralbyrå.     2013/49

*Brunborg, Helge (2013): Hvor mange innvandrere er det – og blir det – i Norge. Samfunnsspeilet 3/2013. Statistisk sentralbyrå    2013/3

*Brunborg, Helge og Marianne Tønnesen (2013): Befolkningsutviklingen, Økonomiske analyser 2/2013    2013/2

*Brunborg, Helge og Inger Texmon (2013): Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetinger om innvandring. Rapport 2013/23, Statistisk sentralbyrå.

*Cappelen, Ådne, Hege Gjefsen, Marit Gjelsvik, Inger Holm, and Nils Martin Stølen (2013): Forecasting demand and supply of labour by education. Rapporter 2013/48. Statistisk sentralbyrå
”    2013/48

* Dzamarija, Minja Tea (2013): Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes? Rapporter 2013/34. Statistisk sentralbyrå.

*Eielsen, Gaute og Lars Johannessen Kirkebøen (2013): Effektevaluering av intensivopplæringen i overgangsprosjektet, Ny GIV : Første delrapport. Rapporter 2013/54. Statistisk sentralbyrå.    2013/54

*Einarsen, Kurt Jonny (2013): Opplæring av innvandrere i norsk og samfunnskunnskap. Språket – første skritt mot integrering. Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.    2013/5

*Holmseth, Silvia (2013): “Fagopplæring og overgang til arbeidsmarkedet” i  Holmseth, Silvia (2013): Utdanning 2013. Fra barnehage til doktorgrad. Statistiske analyser 138. Statistisk sentralbyrå

*Holmøy, Erling og Birger Strøm (2013): Innvandring og offentlige finanser. Kostnaden for det offentlige av flere innvandrere. Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.    2013/5

*Horgen, Erik Herstad (2013): Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter. Virksomhetene ansetter flere innvandrere. Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.    2013/5

* Lidén, Hilde, Ketil Eide, Knut Hidle, Ann-Christin Nilsen og Randi Wærdahl (2013): “Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere“. ISF Rapport (2013: 003).

*Lillegård, Margnar og Ane Seierstad (2013): Introduksjonsordningen i kommunene. En sammenligning av kommunenes resultater. Rapporter 2013/55. Statistisk sentralbyrå.    2013/55

*Lunde, Elin og Inger Texmon (2013): Innvandreres bruk av fastlegetjenesten. Innvandrerens møte med fastlegen. Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.    2013/5

* Lysø, Arvid og Vebjørn Aalandslid (2013): Innvandrere og kommunestyrevalget 2011. Rapporter 2013/25. Statistisk sentralbyrå.

*Normann, Tor Morten og Kristin Egge-Hoveid (2013): Monitor for introduksjonsordningen 2011, SSB magasinartikkel, Statisisk sentralbyrå

*Nygård, Geir (2013): “Utdanning i Norge i et internasjonalt perspektiv” i  Holmseth, Silvia (2013): Utdanning 2013. Fra barnehage til doktorgrad. Statistiske analyser 138. Statistisk sentralbyrå

*Olsen, Bjørn (2013): Sysselsatte innvandrere 2002-2012. Innvandringen økte sysselsettingen. Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.    2013/5

* Olsen, Bjørn (2013): Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2011. Rapporter 2013/36. Statistisk sentralbyrå.

* Olsen, Bjørn (2013): Langtidsledighet blant innvandrere, mai 2011- 2012. Rapporter 2013/35. Statistisk sentralbyrå.

* Olsen, Bjørn (2013): Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2011. Rapport 2013/4, Statistisk sentralbyrå.

*Pettersen, Silje Vatne (2013): Hvem bytter til norsk statsborgerskap, Samfunnsspeilet 2013/1, Statistisk sentralbyrå    2013/1

*Pettersen, Silje Vatne (2013): Utvandring fra Norge 1971-2011. Rapporter 2013/30, Statistisk sentralbyrå    2013/30

*Pettersen, Silje Vatne and Lars Østby (2014): Scandinavian comparative statistics on integration. Immigrants in Norway, Sweden and Denmark. Samfunnsspeilet 5/2013. Statistics Norway    2013/5

*Pettersen, Silje Vatne og Lars Østby (2013): Skandinavisk komparativ statistikk om integrering. Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark. Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.    2013/5

*Sandnes, Toril (2013): Ekteskap og skilsmisser blant innvandrere og deres norskfødte barn. Kjenner kjærligheten ingen grenser? Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.    2013/5

*Stambøl, Lasse (2013): Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn. Rapporter 2013/46. Statistisk sentralbyrå.     2013/46

*Steinkellner, Alice (2013): Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen. En analyse av karakterdata og resultater fra nasjonale prøver i 2012. Rapport 2013/65, Statistisk sentralbyrå    2013/65

*Steinkellner, Alice og Anne Marie Rustad Holseter (2013): Befolkningens utdanningsnivå, etter spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet. Rapport 2013/24, Statistisk sentralbyrå    2013/24

*Telle, Kjetil (2013): Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage. Delrapport 2: Foreløpige analyser av sammenhengen mellom gratis kjernetid og skoleresultatene på 1. trinn    rapport 2013/56, Statistisk Sentralbyrå

* Texmon, Inger og Helge Brunborg (2013): Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring. Rapporter 2013/23. Statistisk sentralbyrå.

*Tronstad, Kristian Rose og Kristina Kvarv Andreassen (2013): Internasjonale studenter i Norge 2000-2010 Rekordhøy studentinnvandring til Norge, Samfunnsspeilet 1/2013, Statistsk sentralbyrå    2013/1

*Tuhus, Per T. (2013):  “”Hovedtall for utdanning“” i  Holmseth, Silvia (2013): Utdanning 2013. Fra barnehage til doktorgrad. Statistiske analyser 138. Statistisk sentralbyrå

*Tønnessen, Marianne (2013): Fruktbarhet hos innvandrerkvinner og døtre av innvandrere. Flere barn, men færre per kvinne. Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.    2013/5

*van Riemsdijk, Micheline and Matthew Cook (2013). International talent recruitment to Norway: Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants. Institute for Labor and Social Research (FAFO), Oslo, Norway.

*Wiik, Kenneth Aarskaug (2013): Alder ved første ekteskap og partnervalg.  Tidlig ekteskap – lik bakgrunn. Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.    2013/5

*Økonomiske utsyn 2012. Befolkning og arbeidsinnsats. Økonomiske analyser 1/2013. Statistisk sentralbyrå.     2013/1

*Østby, Lars  (2013): Innvandrernes regionale fordeling. Hvor i landet betyr EU-innvandringen mest? Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.    2013/5

*Østby, Lars og Kristin Henriksen (2013): Innvandrere og deres barn – og vår kunnskap om dem Innvandrere – hva vi nå vet og ikke vet. Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.    2013/5

* Østby, Lars (2013): Innvandrernes fordeling og sammensetning på kommunenivå. Rapporter 2013/37. Statistisk sentralbyrå.

* Østby, Lars (2013): Norway’s population groups of developing countries’ origin. Rapport 2013/10, Statistisk sentralbyrå.

 

2012

* Andersen, Synøve Nygaard og Torbjørn Skardhamar (2012): Age at immigration and crime. Findings for male immigrants in Norway. Discussion Papers 728, Statistisk sentralbyrå.

* Blom, Svein (2012): Holdinger til innvandrere og innvandring 2012. Rapporter 2012/44, Statistisk sentralbyrå.

* Blom, Svein (2013): Innvandreres bostedspreferanser – årsak til innvandrertett bosetting? Rapporter 2012/44. Statistisk sentralbyrå.

* Bratsberg, Bernt, Torbjørn Hægeland and Oddbjørn Raaum (2012): Immigrant skills and employment. Cross-country evidence from the Adult. Discission Papers 730, Statistisk sentralbyrå.

* Brekke, Jan-Paul (2012): ”Forsvunnet. Asylsøkere som forlater mottak i Norge”. ISF Rapport (2012:002).

*Brunborg, Helge, Inger Texmon og Marianne Tønnessen: Befolkningsframskrivninger 2012-2100: Modeller og forutsetninger. Økonomiske analyser 4/2012

*Brunborg, Helge, Inger Texmon og Marianne Tønnessen: Befolkningsframskrivninger 2012-2100: Resultater. Økonomiske analyser 4/2012

* Cappelen, Ådne og Terje Skjerpen (2012). Immigration to Norway 1969-2010. Effects of policies and EEA membership.

*Dyrhaug, Tone og Trygve Kalve (2012): Oslos mange ansikter gjenspeiles i barnevernet. Samfunnsspeilet nr 1/2012

*Egge-Hoveid, Kristin (2012): Kontantstøtte: Stadig færre mottakere av kontantstøtte. SSB magasinet, Statistisk sentralbyrå           2012

*Ekeland, Anders (2012): Ny sjanse – varige resultater? En vurdering av integreringstiltaket “Ny sjanse”, Rapporter 2012/17, Statistisk sentralbyrå 2012

*Enes, Anette og Kristin Henriksen (2012): Monitor for introduksjonsordningen 2011. Rapporter 2012/1, Statistisk sentralbyrå 2012

* Freng, Espen J. og Simen Jørgen L. Lund (2012): ””Freeland” – ventefasen, rus og livsinnhold. En rapport om rusmiddelbruk på asylmottak”. Rapport, Kompetansesenter Rus i Velferdsetaten. April, 2012.

* Henriksen, Kristin (2012): Overføringsflyktninger i Norge. Rapporter 2012/7, Statistisk sentralbyrå.

* Henriksen, Kristin, Lars Østby og Tor Morten Normann (2012): Hvordan få kunnskap om innvandreres levekår? Notater 2012/64, Statistisk sentralbyrå.

* Horgen, Erik Herstad (2012): Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter. Rapporter 5/2012, Statistisk sentralbyrå.

* Ingebretsen, Reidun (2012): ”Omsorgstjenester til personer med etnisk minoritetsbakgrunn
En kartlegging i norske kommuner
”. NOVA Rapport 28/11.

* Midtbøen, Arnfinn Haagensen og Jon Rogstad (2012): ”Diskrimineringens omfang og årsaker: Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv”. ISF Rapport (2012:001). Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

* Olsen Bjørn (2012): Unge med innvandrerbakgrunn i Skandinavia. Hvor mange er i arbeid eller utdanning. Rapporter 2012/332, Statistisk sentralbyrå.

* Olsen, Bjørn (2012): Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2010. Rapporter 2012/9.

* Olsen, Bjørn (2012): Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2010. Rapporter 2012/21, Statistisk sentralbyrå.

* Pettersen, Silje Vatne (2012): Overgang til norsk statsborgerskap 1977-2011. Rapporter 2012/25, Statistisk sentralbyrå.

* Texmon, Inger (2012): Regional framskriving av innvandrere 2011-2040. Modellen REGIN, forutsetninger og resultater. Rapporter 2012/11, Statistisk sentralbyrå.

* Tronstad, Kristian Rose og Jon Rogstad (2012): ”Stemmer de ikke? Politisk deltagelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre”. Fafo-rapport 2012:26.

* Villund, Ole (2012): Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg. Rapporter 2012/33, Statistisk sentralbyrå.

* Wiik, Kenneth Aarskog (2012): Samlivsinngåelse blant norskfødte kvinner og menn med innvandrerforeldre. Rapporter 2012/24, Statistisk sentralbyrå.

* Øien, Cecilie og Synnøve Bendixsen (2012): ”Det riktige valget? Motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur”. Fafo-rapport 2012:37.

* Aalandslid, Vebjørn og Anette W. Enes (2012): Enslige mindreårige flyktninger i arbeid og utdanning. Rapporter 2012/13, Statistisk sentralbyrå.

 

2011

* Eldring, Line, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos (2011): “Evaluering av tiltak mot sosial dumping”. Fafo-rapport 2011:09.

* Engebrigtsen, Ada I. (2011): ”Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere”. NOVA Rapport 20/11.

* Friberg, Jon Horgen og Line Eldring (2011): Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden. Nettutgave (pdf 3.06mb). Fafo-rapport 2011:27.

* Danielsen, Kirsten, Ada I. Engebrigtsen og Jon Erik Finnvold (2011): ”“For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her”. Helsesøstre og brukere på tre helsestasjoner i Alna bydel”. NOVA Rapport 22/11.

* Djuve, Anne Britt (2011): Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Et integreringspolitisk paradigmeskifte?
Doktoravhandling. Nettutgave (pdf 975kb). Fafo-rapport 2011:19.

* Djuve, Anne Britt og Kristian Rose Tronstad (2011): Innvandrere i praksis. Om likeverdig tjenestetilbud i NAV. Nettutgave (pdf 517kb). Fafo-rapport 2011:07.

* Djuve, Anne Britt, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund (2011): Kvinner i kvalifisering: introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver. Fafo-rapport 2011:02.

* Dæhlen, Marianne og Hanne C. Kavli (2011): Lærere i Oslo voksenopplæring. Erfaringer med Krafttak for norskopplæring. Krafttak for norskopplæring – delrapport 3. Nettutgave (pdf 789kb). Fafo-notat 2011:02.

* Lidén, Hilde, Marie Louise Seeberg og Ada Engebrigtsen (2011): Medfølgende barn i asylmottak – livssituasjon, mestring, tiltak. ISF Rapport (2011:001). Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

* Midtbøen, Arnfinn Haagensen og Jon Rogstad (2012): ”Diskrimineringens omfang og årsaker: Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv”. ISF Rapport (2012:001). Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

* Sandbæk, Miriam Latif og Kristian Rose Tronstad (2011): Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada . Nettutgave (pdf 406kb). Fafo-notat 2011:18.

* Seeberg, Marie Louise (2011): ”Kunnskapsstatus (1990-2010). Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge”. NOVA Rapport 8/11.

* Seland, Idunn og Hilde Lidén (2011): Fritidsaktiviteter for barn på asylmottak. ISF Rapport (2011:002) Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

* Vevstad, Vigdis og Charlotte Mysen (2011): Normative European Jurisprudence in a Refugee and Migration context. ISF Rapport (2011:003) Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

* Øien, Cecilie and Silje Sønsterudbråten (2011): No way in, no way out? A study of living conditions of irregular migrants in Norway. Web edition (pdf 655kb). Fafo-report 2011:0

 

2010

* Abebe, D.S. (2010): Public Health Challenges of Immigrants in Norway: A Research Review. NAKMI report 2/2010. Oslo: Norwegian Center for Minority Health Research.

* Annaniassen, Erling & Inger-Hege Kristiansen (2010): Eldre innvandrere og organisasjoner. NOVA Rapport 13/10. Oslo: NOVA.

* Bhuller, Manudeep og Rolf Aaberge (2010): Vedvarende økonomisk fattigdom blant innvandrere. En empirisk analyse for perioden 1993-2007. Rapport 2010/32. Statistisk sentralbyrå.

* Brekke, Jan-Paul (2010) : Frivillig retur fra Norge – En historisk gjennomgang. ISF Rapport (2010:010) Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

* Brekke, Jan-Paul, Monica Five Aarset, Hilde Lidén og Kristian Andenæs (2010): Innvandring og flukt til Norge. En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. ISF Rapport (2010:002). Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

* Brekke, Jan-Paul, Nora Sveaass og Vigdis Vevstad (2010): Sårbare asylsøkere i Norge og EU. Identifisering, organisering og håndtering. ISF Rapport (2010:014) Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

* Brunovskis, Anette, May-Len Skilbrei og Marianne Tveit (2010): Pusterom eller en ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel. Fafo-rapport 2010:45.

* Drangsland, Kari Anne, Winfried Ellingsen, Knut Hidle og Marry-Anne Karlsen (2010): Asylmottak og lokalsamfunn. Agderforskning. FoU rapport nr. 1/2010.

* Dzamarija, Minja Tea (red.)  (2010): Barn og unge med innvandrerforeldre – demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked. Rapport 2010/12. Statistisk sentralbyrå.

* Henriksen, Kristin (2010): Valgdeltakelsen blant innvandrere ved Stortingsvalget 2009. Rapport 2010/19. Statistisk sentralbyrå.

* Henriksen, Kristin (2010): Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land. Rapport 2010/06. Statistisk sentralbyrå.

* Henriksen, Kristin (2010): Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2008. Rapport 10/2010 Statistisk sentralbyrå.

* Henriksen, Kristin og Kari Kraakenes (2010): Monitor for introduksjonsordningen 2009. Rapport 2010/7. Statistisk sentralbyrå.

* Ingebretsen, Reidun (2010): Omsorg for eldre innvandrere. Samlede prosjekterfaringer. NOVA Rapport 15/10. Oslo: NOVA.

* Ingebretsen, Reidun (2010): Erfaringer med omsorgstjenester for eldre innvandrere. NOVA Rapport 11/10. Oslo: NOVA.

* Løwe, Torkil (2010): Unge med innvandrerbakgrunn og arbeidsmarkedet. Rapporter 21/2010. Statistisk sentralbyrå.

* Olsen, Bjørn (2010): Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning. Rapport 2010/09. Statistisk sentralbyrå.

* Seip, Åsmund Arup, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland (2010): Sirkulær migrasjon. Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland.
Nettutgave (pdf 1.41mb). Fafo-rapport 2010:29.

* Steen Jensen, Ragnhild og Julia Orupabo (2010): Evaluering av forsøket med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn. ISF Rapport (2010:005) Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

* Steen-Johnsen, Kari, Hilde Lidén og Monica Five Aarset (2010): Handlingsplan mot tvangsekteskap – Evaluering av utvalgte tiltak. Andre delrapport, juni 2010. ISF Rapport (2010:007) Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

* Søholt, Susanne og Arne Holm (2010): Desentraliserte asylmottak og bosetting. NIBR-rapport 2010:13, Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo.

* Sønsterudbråten, Silje (2010): Veien videre. Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser. Nettutgave (pdf 680kb). Fafo-rapport 2010:46.

* Villund, Ole (2010): Overkvalifisering blant innvandrere. En registerbasert undersøkelse for perioden 2007-2009. Rapport 2010/28. Statistisk sentralbyrå.

* Winsvold, Aina og Ada I. Engebritsen (2010): For barnas skyld. En undersøkelse av returforberedende arbeid med barnefamilier på asylmottak – med forslag til nye metoder og arbeidsformer. NOVA Rapport 17/10.

* Øien, Cecilie (2010): Underveis. En studie av enslige mindreårige asylsøkere. Nettutgave (pdf 1.96mb) Fafo-rapport 2010:20.

* Østby, Lars (2010): Innvandrere med lavinntekt. Rapport 2010/5. Statistisk sentralbyrå.

* Aalandslid, Vebjørn og Kristian Rose Tronstad (2010): Familieinnvandring, kjønn og sysselsetting. Rapport 2010/23. Statistisk sentralbyrå.

 

2009

* Bakken, Anders (2009): Ulikheter på tvers. Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler? NOVA Rapport 8/09.

* Bergh, Johannes, Dag Arne Christensen, Ottar Hellevik og Jacob Aars (2009): Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg. ISF-rapport 2009:005. Fulltekst

* Blom, Svein (2009): Holdninger til innvandrere og innvandring 2009. Rapporter 2009/44. Statistisk sentralbyrå.

* Brekke, Jan-Paul og Monica Five Aarset (2009): Why Norway? Understanding Asylum Destinations. ISF-rapport 2009:012.

* Daugstad, Gunnlaug (2009): Søker krake make? Ekteskap og pardannelse blant unge med bakgrunn fra Tyrkia, Pakistan og Vietnam. Rapport 2009/33. Statistisk sentralbyrå.

* Ekeland, Anders (red.) (2009): Hvordan påvirkes innvandrerne av omslaget i arbeidsmarkedet? Notat 2009/61. Statistisk sentralbyrå.

* Eldring, Line, May-Len Skillbrei og Anniken Hagelund (2009): Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer innvandrere. I IMDi-rapport 7/2009: Integreringskart 2009, Integrering i økonomiske nedgangstider: 68-79.

*Enes, Annette Walstad, Jon Epland og Mads Ivar Kirkeberg (red.) (2009): Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper. SSB-rapport 2009/1.

* Figari, H., H. Haaland og O. Krange (2009): Hverdagsliv som friluftsliv. Innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen. NINA rapport 479.

*Hassan, Jamila Elhag (2009): Parents´ socioeconomic status and children´s academic performance. NOVA Notat 7/09.

* Henriksen, Kristin (red.) (2009): Unge som innvandret før skolealder –hvor like er de norskfødte med innvandrerforeldre? SSB-notat 2009/35.

* Hernández Carretero, María (2009): Reconciling Border Control with the Human Aspects of Unauthorized Migration. I PRIO Policy Brief. Oslo: International Peace Research Institute, Oslo (PRIO).

* Hidle, K., W. Ellingsen og A. Vangstad (2009): Internasjonalisering av arbeidsmarkedet. Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region. FoU-rapport nr. 4/2009. Agderforskning, Kristiansand.

* Høydahl, Even (2009): Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo. Flyktninger bosatt 1997-2007. SSB-notat 2009/1.

* Høydahl, Even (2009): Monitor for sekundærflytting. Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 1998-2007. Notat 2009/50. Statistisk sentralbyrå.

* Karianne Klovholdt Drangsland og Bente Beckstrøm Fugleseth (2009): Asylmottak som nærmiljø: -en studie av relasjoner mellom asylmottak og lokalsamfunn i Ytre Arna. Byøk-rapport 1/2009, Senter for Byøkologi.

* Lidén, Hilde og Miriam Latif Sandbæk (2009): Folk kritiserer oss mer enn de hører på det vi har å si. I IMDi-rapport 7/2009. Integreringskart 2009 – Integrering i økonomiske nedgangstider: 93-103.

* Lindquist, Hein og Kirsten Palm (2009): Læring i en flerspråklig skole. Tospråklig opplæring på barnetrinnet – et eksempel på en organiseringsmodell. HiT skrift 3/2009.

* Moen, Bjørg (2009): «Jeg gleder meg til torsdag» Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn. NOVA Rapport 7/09.

* Nergård, Trude Brita (2009): Mangfoldig omsorg Tre innvandrergrupper forteller om sine forventninger til alderdommen. NOVA rapport 16/09.

* Olsen, Bjørn (2009): Unge med innvanvdrerbakgrunn i arbeid og utdanning. 4. kv. 2007. Hvor forskjellige er de i forhold til majoriteten? SSB-notat 2009/41.

* Olsen, Bjørn (2009): Innvandrere ansatt i staten. Hvorfor lavere andel enn i privat sektor? SSB-rapport 2009/8.

* Pettersen, Silje Vatne (2009): Innvandrere i norske kommuner. Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken. Rapport 2009/36. Statistisk sentralbyrå.

*Orupabo, Julia og Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Elise Storvik (2009): Midtveisevaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn. ISF rapport 2009:003.

*Rogstad, Jon  og Arnfinn Haagensen Midtbøen (2009): Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering. ISF-rapport 2009:002.

* Rogstad, Jon (2009): Sist inn og først ut? Mot et nytt perspektiv. I IMDi-rapport 7/2009: Integreringskart 2009 – Integrering i økonomiske nedgangstider: 157-163.

* Rogstad, Jon (2009): Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren. Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 Oslo: Kultur og kirkedepartementet.

* Seeberg, Marie Louise (2009): Små barns hverdager i asylmottak. NOVA Rapport 14/09.

* Steen-Johnsen, Kari og Hilde Lidén (2009): Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap: Første delrapport, juni 2009. ISF-rapport 2009:009.

* Søholt, Susanne (2009): Innvandrernes situasjon på boligmarkedet i økonomisk nedgangstider. Artikkel til IMDi, Integreringsbarometer.

* Søholt, Susanne, Kim Astrup (2009): Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet. NIBR-rapport 2009:2. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo.

* Søholt, Susanne, Kim Astrup (2009): Etterkommere av innvandrere – bolig og bostedsmønster. NIBR-rapport 2009:3. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo.

* Søholt, Susanne, Yahya I.A Ibrahim and Stig Jarle Hansen (2009): Women, War Traumas, Mental Health and Breadwinning. An evaluation of the Dandelion project in Mogadishu, Somalia 2005-2009. NIBR-report 2009:23.

* Tronstad, Kristian Rose (2009): Opplevd diskriminering blant innvandrere med bakgrunn fra ti ulike land. Rapporter 2009/47. Statistisk sentralbyrå.

* Tveter, Eivind (2009): Arbeidsledighet blant innvandrere – en Prognosemodell. Rapporter 2009/51. Statistisk sentralbyrå.

* Vaage, Odd Frank (2009): Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn. Rapport 2009/29. Statistisk sentralbyrå.

* Aalandslid, Vebjørn (2009): A Comparison of the Labour Market Integration of Immigrants and Refugees in Canada and Norway. Rapport 2009/31. Statistisk sentralbyrå.

*Aalandslid, Vebjørn (2009): Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand. SSB-rapport 2009/22.

*Aarset, Monica Five og Miriam Latif Sandbæk (2009): Foreldreskap og ungdoms livsvalg i en migrasjonskontekst. ISF-rapport 2009:007.

 

 

2008

* Blom, Svein (2008): Holdninger til innvandrere og innvandring 2008. SSB-rapport 2008/57.

* Blom, Svein (2008): Innvandreres helse 2005/2006. SSB-rapport 2008/35.

* Blom, Svein og Kristin Henriksen (red.) (2008): Levekårsundersøkelsen blandt innvandrere 2005/2006. SSB-rapport 2008/5.

* Bredal, Anja og Julia Orupabo (2008): Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap. ISF-rapport 2008:007

* Bredal, Anja (2008): ”Fra «spesielt» til «ordinært»? Noen utfordringer i det offentlige hjelpeapparatets håndtering av tvangsekteskap”. IMDi-rapport 6-2008 Integreringskart 2008, Tvangsekteskap – en kunnskapsstatus: 44-50.

* Brekke, Jan-Paul (2008): Fra tilbakevending til retur. Evaluering av Flyktninghjelpens informasjonsprosjekt INCOR. ISF rapport 2008:012

* Carling, Jørgen (2008): Policy Challenges Facing Cape Verde in the Areas of Migration and Diaspora Contributions to Development. Oslo, PRIO.

* Danielsen, Kirsten & Gulbrandsen, Lars (2008): Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet. NOVA Rapport 13/08.

* Daugstad, Gunnlaug (2008): Ekteskap over landegrensene. Ekteskapsmønster og transnasjonale familieetableringar i perioden 1990-2007. SSB-rapport 2008/41.

* Daugstad, Gunnlaug og Toril Sandnes (2008): Gender and Migration. Similarities and disparities among women and men in the immigrant population. SSB-rapport 2008/10.

* Daugstad, Gunnlaug (red.) (2008): Innvandring og innvandrere 2008. Statistiske analyser (SA 103), Statistisk Sentralbyrå.

* Dølvik, Jon Erik og Line Eldring (2008): Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser. TemaNord 2008:502.

* Dølvik, Jon Erik og Jon Horgen Friberg (2008): Den nye arbeidsinnvandringen fra Øst – Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser. Temanotat, IMER, NFR.

* Egge, Marit og Jai S Ganapathy og Siv Runhovde (2008): Hvitt eller bredt? Hvorfor anstrenge seg for å rekruttere minoritetsstudenter til Politihøgskolen? Forskningsrapport HiO.

* Ferrari de Carli, Eli (2008): Religion, juss og rettigheter: Om skilsmisse, polygami og shari’a-råd. ISF-rapport 2008:005.

* Gulløy, Elisabeth (2008): Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn 2006. Dokumentasjonsrapport. SSB-notat 2008/31.

* Hidle, K. og A. Vangstad (2008): Arbeidsrettet bosetting av flyktninger i norske kommuner. Forvaltningspraksis, kunnskapsgrunnlag og innspill til metodikk. FoU-rapport nr. 3/2008, Agderforskning.

* Hertzberg, Dagfinn og Torunn Kvinge (2008): Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri. Omfang og erfaringer. Fafo-notat 2008:07.

* Horst, Cindy (2008): Diaspora Engagements in Development Cooperation. In PRIO Policy Brief. Oslo: PRIO.

* Høydahl, Even og Oddveig Selboe (2008): Monitor for sekundærflytting. Flytting blant flyktninger bosatt i Norge 1997-2006. SSB-notat 2008/43.

* Lidén, Hilde og Tonje Bentzen (2008): Kjønnslemlestelse i Norge. ISF-rapport 2008:008.

* Lidén, Hilde og Hilde Rusten, Monica Five Aarset (2008): Å høre barn i utlendingssaker. ISF-rapport 2008:002

* Løwe, Torkil (2008): Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn. Unge oppvokst i Norge med foreldre fra Pakistan, Tyrkia og Vietnam. SSB-rapport 2008/14.

* Mathisen, Bjørn (2008): Monitor for introduksjonsordningen 2008. SSB-rapport 2008/52.

* Nadim, Marjan (2008): Levekår i Groruddalen. Fafo-rapport 2008:27.

* Nergård, Trude Brita (2008): Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester. Rapport fra fem norske storbykommuner. NOVA Rapport 10/08.

* Nerland, Sølve Mikal (2008): Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser. SSB-rapport 2008/26.

* Olsen, Bjørn (2008): Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2007. SSB-rapport 2008/53.

* Olsen, Bjørn (2008): Innvandrerungdom og etterkommere i arbeid og utdanning. Hvor forskjellige er unge med ikke-vestlig bakgrunn fra majoriteten? SSB-rapport 2008/33.

* Orupabo, Julia (2008): «På TV sa de at de trengte ingeniører…» Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon. ISF-rapport 2008:009.

* Sten, Anton (2008): Bosetting av flyktninger – mellom statlig styring og lokal politikk. I Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin årsrapport for 2008, ss. 58-61.

* Strand, Arne, Arghawan Akbari, Torunn Wimpelmann Chaudhary, Kristian Berg Harpviken & Akbar Sarwari et al. (2008): Return in Dignity, Return to What? Review of Voluntary Return Programme to Afghanistan. In CMI Report. Bergen, Chr. Michelsen Institute.

*Støren, Liv Anne (2008): Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning – ser vi en fremtidig suksesshistorie? Statistiske Aanalyser (SA 74), Statistisk Sentralbyrå.

* Søholt, Susanne, Einar Braathen, Elsa Lechner, Marit Ekne Ruud (2008): The ’Critical Urban Areas’ Programme in Portugal – a First Assessment. NIBR report 2008:3.

* Tyldum, Guri and Marianne Tveit (2008): Someone who cares. A study of vulnerability and risk in marriage migration from Russia and Thailand to Norway. Fafo-report 2008:26.

* Villund, Ole (2008): Riktig yrke etter utdanning? En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn. SSB-rapport 2008/37.

* Zhang, Li-Chun (2008): Developing methods for determining the number of unauthorized foreigners in Norway. SSB-document 2008/11.

* Ødegård, Anne Mette (2008): Europeiske reguleringer og partssamarbeid. Fafo-notat 2008:15.

*Ødegård, Anne Mette (2008): Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen. Fafo-notat 2008:06.

* Aaby, Agnes Hirsch og Elisabeth Nørgaard (2008): Rapportering fra krisesentrene 2007. SSB-rapport 2008/34

* Aalandslid, Vebjørn (2008): Innvandrere og kommunestyrevalget i 2007. SSB-rapport 2008/47.

* Aalandslid, Vebjørn (2008): Overføringsflyktningers integrering i det norske samfunn. SSB-rapport 2008/4.

* Aarset, Monica Five, Hilde Lidén og Idunn Seland (2008): Ungdom med innvandrerbakgrunn. Verdier, normdannelse og livsvalg. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

* Aarset, Monica Five (2008). “Man skal ikke fortelle alt, da» Unge med innvandrerbakgrunn og fremtidige ekteskap”. IMDi-rapport 6-2008 Integreringskart 2008, Tvangsekteskap – en kunnskapsstatus: 129-137.

 

2007

* Allertsen, Linda M., Trygve Kalve og Vebjørn Aalandslid (2007): Enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 2005. SSB-rapport 2007/41.

* Alsos, Kristin og Anne Mette Ødegård (2007): Sikrer Norges framtid på minstelønn. Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land. Fafo-rapport 2007:32.

* Bakken, Anders (2007): Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever; en kunnskapsoversikt. NOVA Rapport 10/07.

* Anders Bakken, Anders & Strandbu, Åse (2007): Aktiv Oslo-ungdom: En studie av idrett, minoritetsbakgrunn og kjønn. NOVA Rapport 2/07.

*Bredal, Anja og Lill Salole Skjerven (2007): Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet. Omfang og utfordringer. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2007.

* Brekke, Jan-Paul og Tordis Borchgrevink (2007): Talking about integration. Discources, alliances and theories on labour market integration in Sweden. ISF-rapport 2007:009.

* Brekke, Jan-Paul og Vigdis Vevstad (2007): Reception conditions for asylum seekers in Norway and the EU. ISF-rapport 2007:004.

* Carling, Jørgen (2007): European Strategies for Reducing ‘Unwanted’ Immigration. In DIIS Brief. Copenhagen, Danish Institute for International Studies (DIIS), April.

* Carling, Jørgen, Marta Bivand Erdal, Cindy Horst & Hilde Wallacher et al. (2007): Legal, Rapid and Reasonably Priced? A Survey of Remittance Services in Norway. PRIO Report. Oslo: International Peace Research Institute, Oslo (PRIO).

* Daugstad, Gunnlaug (red.) (2007): Fakta om Innvandrere og deres etterkommere. Hva kan tallene fortelle? SSB-notat 2007/56.

* Engebrigtsen, Ada Ingrid, Fuglerud, Øivind (2007): Ungdom i flyktningfamilier. Familie og vennskap – trygghet og frihet? NOVA Rapport 3/07.

* Engebrigtsen, Ada Ingrid, Danielsen, Kirsten (2007): Regnbueprosjektet – en evaluering. Forebyggende arbeid med minoritetsfamilier. NOVA Skriftserie 5/07.

* Eldring, Line og Paulina Trevena (2007): Polsk byggenæring i bevegelse. Fafo-notat 2007:05.

* Friberg, Jon Horgen og Heidi Gautun (2007): Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo. Fafo-rapport 2007:16.

* Friberg, Jon Horgen og Guri Tyldum (red.) (2007): Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet. Fafo-rapport 2007:27.

* Friberg, Jon Horgen og Guri Tyldum (2007): Varighet og vilkår for polske arbeidsmigranter i Oslo. I:Integreringskart 2007. Arbeidsinnvandring – en kunnskapsstatus. IMDi Rapport 9-2007.

* Gautun, Heidi (2007): Hjemmebarna. En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4–5-åringer som ikke går i barnehage. Fafo-notat 2007:17.

* Gotaas, Nora (2007): Bruk av tolk i barnevernet. I Holm-Hansen, Haaland, Myrvold: Flerkulturelt barnevern. En kunnskapsoversikt. NIBR-rapport 2007:10.

* Henriksen, Kristin (2007): Fakta om 18 Innvandrergrupper i Norge. SSB-rapport 2007/29.

* Hidle, K, W. Ellingsen, L.M. Nesje og A Vangstad (2007): Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder. FoU-rapport 1/2007, Agderforskning.

* Ingebretsen,Reidun & Nergård, Trude Brita (2007): Eldre med innvandrerbakgrunn: Tilpasning av pleie- og omsorgstilbudet. NOVA Rapport 13/07.

* Horst, Cindy & Kh. Elmi (2007): Participation in Sustainable Livelihoods: An Assessment of Socio-Economic Conditions in Dadaab and the Impact of DRC-Care Interventions. Danish Refugee Council, Nairobi.

* Høydahl, Even og Oddveig Selboe (2007): Monitor for sekundærflytting. En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1996-2005. SSB-notat 2007/35.

* Høydahl, Even (2007): Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet. Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003. SSB-notat 2007/26.

* Kavli, Hanne C. (2007): En felles fritid? Livet etter skoletid blant barn og unge i Oslo. Fafo-rapport 2007:22.

* Kavli, Hanne C., Anniken Hagelund og Magne Bråthen (2007): Med rett til å lære og plikt til å delta
En evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
. Fafo-rapport 2007:34.

* Lopez, Gro Saltnes (2007): Minoritetsperspektiver på norsk familievern. Klienters erfaringer fra møtet med familievernkontoret. NOVA Rapport 9/07.

* Myrvold, Trine Monica, Haaland, Thomas & Holm-Hansen, Jørn (2007): Flerkulturelt barnevern: En kunnskapsoversikt. NIBR-rapport 2007:10. Oslo: NIBR.

* Normann, Tor Morten (red.) (2007): Ungdoms levekår. Statistiske Analyser (SA 93), SSB.

* Nødland, S. I, K. Hidle og G. Kvaale (2007): Organisasjoner for identitet og integrering. Rapport IRIS 2007/064. International Research Institute of Stavanger og Agderforskning.

* Pettersen, Silje Vatne (2007): Enslige mindreårige asylsøkere og gjenforening med foreldre. SSB-notat 2007/58.

* Seip, Åsmund A. (2007): Jakten på kompetanse. Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri. Fafo-rapport 2007:12.

* Skilbrei, May-Len og Marianne Tveit (2007): Facing Return: Perceptions of Repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway. Fafo-report 2007:01.

* Skaar, Mahncke, Espegren, Stiberg-Jamt og Brunk (2007): Global Professionals: Få kommer, mange blir. Oxford Research AS.

* Tiltnes, Åge (2007): Keeping Up. A Brief on The Living Conditions of Palestinian Refugees in Syria. Fafo-report 2007:13.

* Tyldum, Guri og Jon Horgen Friberg (2007): Legal status og rettigheter i det norske arbeidslivet. I Integreringskart 2007. Arbeidsinnvandring – en kunnskapsstatus. IMDi Rapport 9-2007.

* Øia, Tormod (2007): Ung i Oslo. Levekår og sosiale forskjeller. NOVA Rapport 6/07.

* Øia, Tormod & Vestel, Viggo (2007): Møter i det flerkulturelle. NOVA Rapport 21/07.

* Ødegård, Anne Mette, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring (2007): Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser. Fafo-rapport 2007:03.

* Ødegård, Anne Mette (2007): Våre nye byggemenn. Integreringskart 2007: Arbeidsinnvandring – en kunnskapsstatus. IMDi-rapport 9-2007.

* Ødegård, Anne Mette (2007): Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet. Fafo-notat 2007:02.

* Aalandslid, Vebjørn (red) (2007): Innvandreres demografi og levekår i 12 kommuner i Norge. SSB-rapport 2007/24.

 

 

2006

* Allertsen, Linda M. og Trygve Kalve (2006): Innvandrerbarn i barnevernet 2004. SSB-rapport 2006/19.

* Blom, Svein (2006): Holdninger til innvandring og innvandrere 2006. Med komparative data fra Den europeiske samfunnsundersøkelsen.  SSB-notat 2006/77.

* Blom, Svein (2006): Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet. SSB-rapport 2006/33.

* Brekke, Jan-Paul (2006): International students and immigration to Norway. ISF-rapport 2006:008.

* Carling, Jørgen (2006): Migration, Human Smuggling and Trafficking from Nigeria to Europe. Geneva: International Organisation for Migration (IOM).

* Carlsson, Yngve (2006): Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn: En virksomhetsbeskrivelse av et mentorprosjekt i Kristiansand. NIBR-notat 2006:117. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

* Carlsson, Yngve & Thomas Haaland (2006): Foreldredeltakelse i flerkulturelle idrettslag: En kartlegging. NIBR-notat 2006:132. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

* Dahl, Grete og Sandra Lien (2006): Uførepensjon og sosialhjelp/introduksjonsstønad blant innvandrere. SSB-rapport 2006/24.

* Danielsen, Kirsten & Seeberg, Marie Louise(2006): Tracing UMAs´ families. A comparative study of some European countries´ practices and experiences in tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers. NOVA Rapport 19/06.

* Daugstad, Gunnlaug (2006): Grenseløs kjærlighet? Familieinnvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge. SSB-rapport 2006/39.

* Daugstad, Gunnlaug (red.) (2006): Innvandring og innvandrere 2006. Statistiske analyser (SA 83), Statistisk Sentralbyrå.

* Daugstad, Gunnlaug (2006): Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. SSB-rapport 2006/26.

* Dølvik, Jon Erik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård (2006): Grenseløst arbeidsliv? Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen. Fafo-rapport 548.

* Friberg, Jon Horgen (2006): Individuell arbeidsinnvandring. Utfordringer to år etter EU-utvidelsen. Fafo Østforum/Fafo-notat 2006:07.

* Friberg, Jon Horgen (2006): Integrering av arbeidsinnvandrere. Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen. Fafo-notat 2006:29.

* Friberg, Jon Horgen og Monica Lund (2006): Mot en raskere og mer stabil bosetting? Evaluering av bosettingsmodellen for flyktninger. Fafo-rapport 544.

* Gotaas, Nora, Højdahl, Torunn (2006): Evaluering av Brobyggerprosjektet. Arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn. Samarbeidsrapport NIBR/KRUS 2006.

* Grødem, Anne Skevik, Krange, Olve & Øia, Tormod (2006): Fattige innvandrerbarn. NOVA Rapport 16/06.

* Gundersen, Tore (2006): Bruk av khat i Norge. Nytelse og lidelse. NOVA Rapport 01/06.

* Høydahl, Even og Oddveig Selboe (2006): Monitor for sekundærflytting. En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1995-2004. SSB-notat 2006/31.

* Kavli, Hanne C. (2006): Med rett til å lære. Introduksjonsregimet for nyankomne flyktninger og innvandrere. Integreringskart, IMDI-rapport 1/2006.

* Kvinge, Torunn og Anne Britt Djuve (2006): Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere. Hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene? Fafo-rapport 517.

* Lund, Monica (2006): Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere. En gjennomgang av prosjekterfaringer 2003–2005. Fafo-notat 2006:2.

* Naustdalslid, Jon (ed.) (2006): International Forum on the Social Science – Policy Nexus. Globalization and Intercultural Linkages: The Case of Migration and Intercultural Linkages between Pakistan and Norway, Buenos Aires 20-24 February 2006. Report. The Norwegian National Commission for UNESCO, Oslo.

* Nergård, Trude Brita (2006): Hva skjer med innvandrerfamiliers bruk av barnehage når et gratis tilbud går over til å koste penger? NOVA Rapport 12/06.

* Orderud, Geir Inge; Tesli, Arne; & Vedeld, Trond (2006): The Demographic Development Study of ArRiyadh – Synthesis Report. Unpublished report submitted to ArRiyadh Development Authority, Riyadh City, Saudi Arabia.

* Rogstad, Jon (2006): Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge. ISF-rapport 2006:010.

* Seeberg, Marie Louise & Dahle, Rannveig (2006): “Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt” Etnisitet, kjønn og klasse ved to arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren. NOVA Rapport 24/05.

* Skarðhamar, Torbjørn (2006): Kriminalitet gjennom ungdomstiden blant nordmenn og ikke-vestlige innvandrere. En analyse av fødselskullet 1977. SSB-notat 2006/33.

* Skilbrei, May-Len, Marianne Tveit og Anette Brunovskis (2006): Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge. Fafo-rapport 525.

* Strandbu; Åse (2006): Idrett, kjønn, kropp og kultur: Minoritetsjenters møte med norsk idrett. NOVA Rapport 10/06.

* Søholt, Susanne (2006): Møteplasser i multietniske utemiljøer. Til kommunedelplan for torg og møteplasser i multietniske miljøer. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 2006.

* Tiltnes, Åge (ed.) (2006): Palestinian Refugees in Syria: Human Capital, Economic Resources and Living Conditions. Fafo-report 514.

* van Riemsdijk, Micheline (2006): Rekruttering av polske sykepleiere til Norge. Erfaringer og virkninger. Fafo-notat 2006:27.

* Østby, Lars (2006): Bruk av velferdsordninger blant nyankomne innvandrere fra de nye EØS-landene i 2005. SSB-notat 2006/52.

* Aalandslid, Vebjørn (2006): Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn ved Stortingsvalget 2005. SSB-rapport 2006/23.

 

 

2005

* Brekke, Jan-Paul og Susanne Søholt (2005): I velferdsstatens grenseland. En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. ISF-rapport 2005:005.

* Brochmann, Grete og Anniken Hagelund (2005): Innvandringens velferdspolitiske konsekvenser. Nordisk kunnskapsstatus. TemaNord 2005:506. København: Nordisk ministerråd.

* Carling Jørgen (2005): Gender Dimensions of International Migration. Global Migration Perspectives. Global Commission on International Migration.

* Kirsten Danielsen (2005): Diskriminering – en litteraturgjennomgang. NOVA Skriftserie 4/05.

* Epland, Jon (2005): Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. SSB-rapport 2005/16.

* Forgaard, Tanja Seland (2005): Monitor for sekundærflytting. En deskriptiv analyse om sekundærflyttinger av flyktininger som ble bosatt i Norge i perioden 1994-2003. SSB-notat 2005/13.

* Friberg, Jon Horgen (2005): Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo. Kartlegging av kommunenes ressurser og behov når det gjelder tilrettelegging av pleie- og omsorgstjenester til eldre med minoritetsetnisk bakgrunn. Fafo-notat 2005:16.

* Ingebretsen, Reidun & Romøren, Tor Inge (2005): Omsorgstjenester med mangfold? NOVA Rapport 9/05.

* Hidle, Knut, Hans Kjetil Lysgård, Jørn Cruickshank, Arild Aurvåg Farsund, Jens Kristian Fosse, Einar Leknes, Liv Mari Nesje og Arne Rydningen (2005): Samspill i fem norske byregioner. FoU-rapport 4/2005, Agderforskning, Kristiansand.

* Høstmark, Maria (2005): Forundersøkelse om kommunale helseutgifter knyttet til bosetting av flyktninger. SSB-notat 2005/28.

* Klatstølen, Nelly (red.) (2005): Lokalvalget 2003. Valgdeltakelse blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og utenlandske statsborgere med stemmerett. Statistisk Sentralbyrå: Norges Offisielle Statistikk (NOS D 318).

* Kvinge, Torunn (2005): Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa, Fafo-notat 2005:09.

* Lidén, Hilde (2005): Barn og unge fra nasjonale minoriteter. En nordisk kunnskapsoversikt. ISF-rapport 2005:007.

* Lidén, Hilde (2005): Transnasjonale serieekteskap. Art, omfang og kompleksitet. ISF-rapport 2005:011.

* Lismoen, Håvard og Torgeir Aarvaag Stokke (2005): Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo-notat 2005:13.

* Lund, Monica og Jon Horgen Friberg (2005): Én mann – én stemme? Fagbevegelsens strategier for inkludering av etniske minoriteter i en europeisk sammenheng. Fafo-rapport 495.

* Mogstad, Magne (2005): Fattigdom i Stor-Osloregionen. En empirisk analyse. SSB-rapport 2005/11.

* Orderud, Geir Inge (2005): Approaching an absolute poverty line. Unpublished report to ArRiyadh Development Authority, Riyadh City, Saudi Arabia.

* Orderud, Geir Inge (2005): The Demographic Development Study of ArRiyadh – Migration Phase II and III. Unpublished report to ArRiyadh Development Authority, Riyadh City, Saudi Arabia.

* Søholt, Susanne (2005): Etnisitet og boligpolitikk. Byggforsknotat 79. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo.

* Søholt, Susanne (2005): Representative forvaltningsorganer, organisasjonsadferd og
brukere med etnisk minoritetsbakgrunn
. Byggforsknotat 78. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo.

* Søholt, Susanne, Jan-Paul Brekke (2005): I velferdsstatens grenseland. En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. Rapport 2005:5. Institutt for samfunnsforskning.

* Tiltnes, Åge (2005): Falling Behind. A Brief on the Living Conditions of Palestinian Refugees in Lebanon. Fafo-report 464.

* Torgersen, Leila (2005): Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom. NOVA Rapport 5/05.

* Tyldum, Guri, Tveit, Marianne and Anette Brunovskis (2005): Taking stock: a review of the existing research on trafficking for sexual exploitation. Fafo-report 493.

* Ugreninov, Elisabeth (red.) (2005): Seniorer i Norge. Statistisk Sentralbyrå: Statistiske analyser (SA 72).

* Øia, Tormod (2005): Innvandrerungdom – integrasjon og marginalisering. NOVA Rapport 20/05.

* Ødegård, Anne Mette (2005): Arbeidstakere som går tjenestevei. Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS, Fafo-notat 2005:1.

* Ødegård, Anne Mette (red.) (2005): Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land. Fafo-notat 2005:28.

 

 

2004

* Brekke, Jan-Paul (2004): While we are waiting.Uncertainty and empowerment among asylum-seekers in Sweden. ISF-rapport 2004:010.

* Brunovskis, Anette and Guri Tyldum (2004): Crossing Borders – An Empirical Study of Trans-national Prostitution and Trafficking in Human Beings. Fafo-report 426.

* Brunovskis, Anette, Anne Britt Djuve og Hilde Maria Haualand (2004): Facing a Baltic Invasion? Mobility of Baltic Labour towards the Nordic Countries. Fafo-report 432.

* Bråthen, Magne og Kristoffer Vetvik (2004): Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner. SSB-rapport 2004/26.

* Dahl, Grete (2004): Trygd blant innvandrere 1992-2000. SSB-notat 2004/62.

* Dzamarija, Minja Tea (2004): Norske barn i utlandet. Utvalgte land: Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania. SSB-notat 2994/71.

*Engebrigtsen,Ada Ingrid & Farstad, Gunhild Regland (2004): Somaliere i eksil i Norge: En kartlegging av erfaringer fra fem kommuner og åtte bydeler i Oslo. NOVA Skriftserie 1/04.

* Farstad, Gunhild Regland (2004): Innvandrerkvinner i Groruddalen- mellom idealer for modernitet og tradisjon. NOVA Rapport 17/04.

* Friberg, Jon Horgen (2004): Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning. Forprosjekt. Fafo-notat 2004:33.

* Huitfeldt, Anniken og Hanne C. Kavli (2004): Det globale ekteskapsmarkedet. Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner – kunnskapsstatus og kunnskapsbehov. Fafo-notat 2004:23.

* Haaland, Thomas (2004): Bosettingsmønstre og økonomisk livsgrunnlag for nyankomne: Flyktninger og innvandrere til Oslo i perioden 1992-1999. NIBR-notat 2004:102. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

* Kavli, Hanne C. (2004): Hvordan gikk det etterpå? En oppfølging av tidligere deltakere i forsøk med introduksjonsprogram gjennom telefonintervjuer og registerdata. Fafo-notat 2004:24.

* Krange, Olve & Strandbu, Åse (2004): Ungdom, idrett og friluftsliv. Skillelinjer i ungdomsbefolkningen og endringer fra 1992 til 2002. NOVA Rapport 16/04.

* Lappegård, Trude (2004): Valg av livsløp i det flerkulturelle Norge Forløpsanalyser av giftermål og barnefødsler blant kvinner med innvandrerbakgrunn. SSB-rapport 2004/16.

* Lie, Benedicte (2004): Ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge. SSB-rapport 2004/1.

* Lund, Monica og Jon Horgen Friberg (2004): En inkluderende fagbevegelse? Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant. Fafo-rapport 446.

* Orderud, Geir Inge (2004): The Demographic Development Study of ArRiyadh – Migration Phase I. Unpublished report to ArRiyadh Development Authority, Riyadh City, Saudi Arabia.

* Strand, Arne & Kristian Berg Harpviken (2004): Afghan Refugees in Iran: From Refugee Emergency to Migration Management. Policy Brief. Bergen.

* Tronstad, Kristian Rose (2004): Innvandring og innvandrere 2004. Statistisk Sentralbyrå: Statistiske analyser (SA 66).

* Vestel, Viggo (2004): A Community of Differences – hybridization, popular culture and the making of social relations among multicultural youngsters in “Rudenga”, East side Oslo. NOVA Rapport 15/04.

* Wrench, John (2004): Breakthroughs and blind spots. Trade union responses to immigrants and ethnic minorities in Denmark and the UK. Fafo-rapport 939.

* Østby, Lars (red.) (2004): Innvandrere i Norge. Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del 1: demografi. SSB-notat 2004: 65.

* Østby, Lars (red.) (2004): Innvandrere i Norge. Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del 2: levekår. SSB-notat 2004: 66.

 

 

2003

* Bakken, Anders (2003): Minoritetsspråklig ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikheter i sosial mobilitet. NOVA Rapport 15/03.

* Barstad, Anders og Mads Ivar Kirkeberg (2003): Levekår og ulikhet i storby. Utredninger til Storbymeldingen, del 2.. SSB-notat 2003/11.

* Folkenborg, Kari og Inger Lise Skog Hansen (2003): Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere. Fafo-notat 2003:23.

* Gotaas, Nora, Knut Papendorf, Yngvil Grøvdal, Kristian Andenæs (2003): SMED underveis. En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. Skriftserie nr.75/2003, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

* Haaland, Thomas (2003): Vold, rusmidler og holdninger til innvandrere: En sammenliknende studie blant ungdom i Kristiansand og Drammen. NIBR-notat 2003:108. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

* Lund, Monica (2003): Kvalifisering for alle. Utfordringer ved obligatorisk introduksjonsordning for nyankomne flyktninger. Fafo-rapport 414.

* Midtsundstad, Tove Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping (2003): Inkluderende arbeidsliv på norsk. En beskrivelse av tiltak rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter i Norge, med sideblikk til Nederland og Danmark. Fafo-notat 2003:13.

* Moseng, Bera Ulstein (2003): Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn. En pilotundersøkelse. NOVA Rapport 14/03.

* Nergård, Trude Brita (2003): To års gratis barnehagetilbud for familier med innvandrerbakgrunn – fører det til integrering? Evaluering av et forsøk. NOVA Rapport 6/03.

* Nergård, Trude Brita (2003): Ett års gratis barnehage – hvilke konsekvenser har det for overgangen til skolen? Evaluering av et forsøk. NOVA Rapport 7/03.

* Orderud, Geir Inge (2003): “Youngsters and young adults in peripheral regions of Norway: Residential Preferences and Attitudes about Life in the Periphery”. In Helve, Helena (ed.): TemaNord 2003:519. Copenhagen, Denmark: Nordic Ministry.

* Pettersen, Silje Vatne (2003): Bosettingsmønster og segreasjon i storbyregionene. Ikke-vestlige innvandrere og grupper med  høy og lav utdanning. Utredninger til Storbymeldingen, del 1. SSB- notat 2003/33.

* Seeberg, Marie Louise (2003): Dealing with Difference: Two classrooms, two countries; A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view. NOVA Rapport 18/03.

* Søholt, Susanne, Arne Holm og Marit Ekne Ruud (2003): Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter. Prosjektrapport 354. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo.

* Tiltnes, Åge (2003): Health and health services. I: O.F.Ugland (red.): Difficult Past, Uncertain Future: The Living Conditions of Palestinian Refugees in Camps and Gatherings of Lebanon. Fafo-report 409.

* Øia, Tormod (2003): Innvandrerungdom – kultur, identitet og marginalisering. NOVA Rapport 20/03.

* Østby, Lars (2003): Innvandring  fra nye EU-land. Fortid, nåtid og mulig framtid. SSB-notat 2003/44.

 

 

2002

* Blom, Svein (2002): Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo. SSB: Sosiale og økonomiske studier (SØS-107).

* Dahl, Grete (2002): Innvandrere og trygd. SSB-notat 2002/55.

* Brekke, Jan-Paul (2002): Kosovo – Norge, tur og retur. Midlertidig opphold for kosovoflyktninger. ISF-rapport 2002:008.

* Brekke, Jan-Paul (2002): Children and adolecents with an immigrant background. An overview of Nordic research. TemaNord 2002:562, Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

* Byberg, Ingvild Hauge (red.) (2002): Innvandrerkvinner i Norge. Demografi, utdanning, arbeid og inntekt. SSB-rapport 2002/21.

* Engebrigtsen, Ada Ingrid (2002): Forlatte barn, ankerbarn, betrodde barn …Et transnasjonalt perspektiv på enslige, mindreårige asylsøkere. NOVA Rapport 7/2002.

* Fangen, Katrine (2002): Tvangsekteskap. En evaluering av mottiltakene. Fafo-rapport 377.

* Hagen, Anna, Elin Svensen og Kari Folkenborg (2002): Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving. En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere. Fafo-rapport 388.

* Khawaja, Marwan and Åge Tiltnes (2002): On the Margins: Migration and living conditions of Palestinian camp refugees in Jordan. Fafo-report 357.

* Krogstad, Anne (2002): En stillferdig revolusjon i matveien. Etniske minoriteter og kulinarisk entreprenørskap. ISF-rapport 2002:007.

* Lie, Bendicte (2002): Innvandring og innvandrere 2002. Statistisk Sentralbyrå: Statistiske analyser (SA 50).

* Moen, Bjørg (2002): Eldresenter på ukjent vei. Flerkulturelle møter mellom eldre mennesker. NOVA Rapport 16/2002.

* Moen, Bjørg (2002): Når hjemme er et annet sted. Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn. NOVA Rapport 8/2002.

* Nergård, Trude Brita (2002): Gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Evaluering av et forsøk. NOVA Rapport 3/2002.

* Svensson, Elin og Barbro Svensson (2002): Innvandrere i fagbevegelsen. Fafo-rapport 392.

* Østby, Lars (2002): The demographic characteristics of immigrant population in Norway. SSB-rapport 2002/22.

* Østberg, Tina og Anne Britt Djuve (2002): Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal. Fafo-notat 2002:22.

 

 

2001

* Egge, Marit og Annelise Jackbo (2001): Forlatt eller ivaretatt. En beretning om enslige mindreårige asyslsøkere i tekst og bilder. Fafo-rapport.

* Kavli, Hanne C. (2001): En dråpe, men i hvilket hav? Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter. Fafo-rapport 349.

* Kavli, Hanne C. og Elin Svensen (2001): Overføringsflyktninger – uttak og integrering. Fafo-notat 2001:8.

* Orderud, Geir Inge (2001): Immigrant self-employment. NIBR Report 2001:15. Oslo, Norway; Norwegian institute for urban and regional research.

* Orderud, Geir Inge (2001): Young adults living in the periphery: Attitudes about their place of living and migration. NIBR note 2001:102.

* Sletten, Mira Aaboen (2001): Det skal ikke stå på viljen – utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn. NOVA Rapport 8/2001.

* Søholt, Susanne (2001): Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo. Prosjektrapport 297. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo.

* Søholt, Susanne (2001): Oppvekst i multietniske boligområder. Prosjektrapport 313. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo.

* Østby, Lars (2001): Beskrivelse av nyankomne flyktningers vei inn i det norske samfunnet. Notat til Lovutvalget som skal utrede og lage forslag til lovgivning om stønad for nyankomne innvandrere. SSB-notat 2001/23.

* Østby, Lars (2001): Flyktningers sekundærflyttinger under 1990-tallet. SSB-rapport 2001/22.

 

 

2000

* Djuve, Anne Britt og Hanne C. Kavli (2000): Styring over eget liv. Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid, Fafo-rapport 260.

* Gundersen, Frants, Ulla Haslund, Arnt Even Hustad og Reid Jone Stene (2000): Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn. SSB-rapport 2000/18.

* Svensen, Elin (2000): Multietniske redaksjoner? Rekruttering av journalister med minoritetsbakgrunn i Danmark, Norge og Sverige. Fafo-rapport 342.

* * Søholt, Susanne I samarbeid med Jaishankar Ganapathy (2000): Store møter-små steder. Møter og møtesteders betydning i flerkulturelle bomiljø. Prosjektrapport nr. 286. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo.

* Øia, Tormod (2000): Innvandrerungdom – marginalisering og utvikling av problematferd. NOVA Rapport 3/2000.